Các trụ cột trong TPM
 


 Hình ảnh trên đây ví TPM như là một ngôi nhà, trong đó các nguyên tắc của TPM chính là hệ thống trụ cột của ngôi nhà đó. Các trụ cột (Pillar) của hoạt động TPM gồm:

  • Bảo dưỡng tự chủ hay có thể gọi là tự bảo dưỡng - Autonomus Maintenance.

  • Cải tiến có trọng điểm - Focus Improvement

  • Bảo dưỡng có kế hoạch - Planned Maintenance

  • Duy trì chất lượng - Quality Maintenance

  • Đào tạo và huấn luyện - Training and Education

  • Kiểm soát từ đầu - Initial Control

  • Hoạt động TPM tại khối văn phòng - Office TPM

  • An toàn sức khỏe và môi trường - Sefety, Health and Environment.

   Bên cạnh các trụ cột trên, để thực hiện tốt TPM không thể thiếu hoạt động 5S. 5S được xem là nền móng của "ngôi nhà TPM", khởi đầu cho việc phát hiện các vấn đề để tiến hành hoạt động cải tiến trong TPM


CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY. CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY.

           Để việc quản lý chất lượng được thành công tốt đẹp, công ty (xí nghiệp) cần có các chủng loại quy cách....

BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG

          Mọi doanh nghiệp đều thuộc lòng nhận định “khủng hoảng kinh tế không có chỗ cho sự lãng phí”. Khắp nơi,...

BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là...

CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH

          Khi nhà doanh nghiệp đặt chủ trương vì môi trường vào trong mục đích kinh doanh, họ đã giành được lợi thế...