Chia sẻ kinh nghiệm

           Tiến sĩ NIISHIHORI, nguyên đội trưởng đội thám hiểm Nam cực mùa đông, người có nhiều đóng góp vào nền quản lý chất lượng của Nhật Bản thời kỳ đầu. Sau khi ở Nam cực về, ông đã nhận chức điều hành Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử lúc đó đang được xây dựng.

Đây là câu chuyện ở phòng bảo vệ của một công ty. Cũng giống như cổng ra vào cửa xưởng các công ty khác, công ty này cũng có bảo vệ trông coi xe và khách ra vào. 

Cuộc khủng hoảng dầu hỏa vào mùa thu năm 1973 đã làm cho các xí nghiệp ở Nhật lo lắng. 

1.Khái niệm về chiến lược
1.1.Sự ra đời và phát triển của chiến lược

Ở phần trước, Scott Cook đã nêu lên một mô hình có thể tạo ra lợi thế kinh doanh vượt bậc cho các công ty: mô hình đóng góp cộng đồng. Hãy nghe ông tiếp tục phân tích về những lợi thế và quan niệm sai lầm của các nhà lãnh đạo khi ứng dụng mô hình này. 

TRÌNH TỰ: hoạt động nhóm QC về cơ bản được tiến hành theo trình tự sau:
 

50 năm qua, tiếp thị chỉ có duy nhất một phương thức: quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giờ đây, mọi việc đã thay đổi, giống như một bước tiến hóa mới: Marketing Internet 

Hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của quản lý chất lượng, ứng dụng tốt 7 công cụ trong QC, cộng với khả năng kinh doanh điều hành, xí nghiệp có thể đạt được những hiệu quả sau: